Stanovy spolku Czech and Slovak PostgreSQL User Group z.s.

Čl. 1. - Název a sídlo

Spolek Czech and Slovak PostgreSQL Users Group z.s., ve zkratce CSPUG (dále jen spolek) má své sídlo v Benešově u Prahy, Skalice 12 (obec Struhařov). Český ekvivalent názvu zní: Spolek českých a slovenských uživatelů PostgreSQL.

Čl. 2 - Charakter spolku

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým občanským spolkem, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3 - Základní cíle spolku

Cílem spolku je vytvářet předpoklady pro všestranné využívání a rozvoj databázového systému PostgreSQL zejména mezi českými a slovenskými uživateli.

Čl. 4 - Formy činnosti spolku

Činnosti spolku jsou zejména:

Sdružuje uživatele a odborníky používající relační databázové systémy.

Pořádá školení, diskuze, konference, setkání uživatelů a společenské akce a další činnosti směřující k propagaci PostgreSQL.

Zajišťuje provoz a aktualizaci webových stránek spolku.

Čl. 5 - Členství ve spolku

1. Členem spolku může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku a zaplacením členského příspěvku na období jednoho roku - tj. období 12 měsíců po sobě jdoucí od přijetí člena spolku v plné výši. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • účastnit se jednání orgánů spolku kterých je členem a přispívat ke zlepšení jejich práce,
 • dodat členům výboru veřejný klíč a emailovou adresu, kterou bude používat pro hlasování prostřednictvím elektronické pošty.

4. Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru spolku,
 • úmrtím člena spolku,
 • zánikem spolku,
 • člen může být vyloučen a to z vážných důvodů, zejména pro dlouhodobé neplnění povinností člena spolku (viz čl. 6. 2. odstavec),
 • nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6. Všichni členové spolku mají právo být pravidelně informováni o činnosti orgánů spolku. Informace jsou šířeny prostřednictvím sítě Internet, a v závažných případech rozesílány poštou.

7. Výši členských příspěvků i termín zaplacení příspěvku schvaluje členská schůze. Pokud údaje o výši členských příspěvků a termínu zaplacení neprojedná, tyto údaje se pro následující rok nemění.

8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství. Při zániku členství se nevrací již zaplacené poplatky.

Čl. 6 - Organizační uspořádání

Strukturu spolku tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada,

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • zvolila nebo potvrdila výbor spolku a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy spolku,
 • rozhodla o zániku spolku.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.

V případě, že se nejedná o tajné hlasování (volba výboru a dozorčí rady), tak se za platné považuje i hlasování prostřednictvím elektronické pošty.

Výbor spolku je povinen tři týdny před členskou schůzí zveřejnit program schůze a seznam hlasování na internetu a dále tento seznam rozeslat elektronickou poštou členům spolku. Za platný hlas se považuje text „hlasuji pro“, „hlasuji proti“ spolu s uvedením kódu hlasování. Hlasovací mail musí být podepsán a musí být zveřejněn na internetu. Odesilatel hlasovacího mailu musí být jednoznačně identifikován elektronickým podpisem a emailovou adresou evidovanou výborem.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor spolku má jednoho člena - předsedu spolku, kterého volí členská schůze tajnou volbou nejdéle po čtyřech letech.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Dozorčí rada má 2 členy, které volí členská schůze tajnou volbou na nejdéle čtyři roky. Členové dozorčí rady nesmí být členy výboru.

Čl. 7 - Územní jednotky spolku

Spolku nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.

Čl. 8 - Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

Čl. 9 - Hospodaření spolku

1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 1.000,- Kč, do 10.000,-Kč na vyzvání členem výboru, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka. Pokladník nesmí být členem dozorčí rady a také nesmí být členem výboru.

3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10 - Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

Spolek zaniká usnesením členské schůze, vysloví-li se pro tento návrh aspoň dvě třetiny všech členů spolku.

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.